Chia sẻ cộng đồng

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔

𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒓𝒖̛̃ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒊̀𝒎 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖

𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒓𝒖̛̃ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒊̀𝒎 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 1260 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒓𝒖̛̃ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒂́𝒎 𝒎𝒂̂𝒚 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒖̛̀𝒂

𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒓𝒖̛̃ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒂́𝒎 𝒎𝒂̂𝒚 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒖̛̀𝒂

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 1296 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑪𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒐́ 𝒗𝒂𝒊 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑?

𝑪𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒐́ 𝒗𝒂𝒊 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 1349 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑳𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒍𝒖́𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒐̛𝒊 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝒈𝒊𝒂́𝒏 đ𝒐𝒂̣𝒏

𝑳𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒍𝒖́𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒐̛𝒊 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝒈𝒊𝒂́𝒏 đ𝒐𝒂̣𝒏

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 1191 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑪𝒂́𝒄 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒆̂̉ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈?

𝑪𝒂́𝒄 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒆̂̉ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 1070 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑻𝒓𝒖𝒚 𝒄𝒂̣̂𝒑 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒙𝒂 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄

𝑻𝒓𝒖𝒚 𝒄𝒂̣̂𝒑 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒙𝒂 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 2109 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒄𝒐̛ 𝒔𝒐̛̉ đ𝒆̂̉ 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒂̂𝒚 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒎𝒖̣𝒄 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀?

𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒄𝒐̛ 𝒔𝒐̛̉ đ𝒆̂̉ 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒂̂𝒚 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒎𝒖̣𝒄 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 4815 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑺𝒂̆́𝒑 𝒙𝒆̂́𝒑 𝒄𝒂̂𝒚 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒎𝒖̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒖̛𝒖 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒊̀𝒎 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖

𝑺𝒂̆́𝒑 𝒙𝒆̂́𝒑 𝒄𝒂̂𝒚 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒎𝒖̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒖̛𝒖 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒊̀𝒎 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 2194 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑪𝒂́𝒄 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒗𝒆̂̀ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀?

𝑪𝒂́𝒄 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒗𝒆̂̀ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 1026 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒈𝒂̂𝒚 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀? 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 đ𝒐́?

𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒈𝒂̂𝒚 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀? 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 đ𝒐́?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 3630 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu

IT-CARE

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Tags

Archives

Go to top