Chia sẻ cộng đồng

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔

𝑫𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒂́𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑

𝑫𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒂́𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 1443 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑪𝒂́𝒄 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒆̂̉ 𝒏𝒈𝒂̆𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒂 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒃𝒐̣̂?

𝑪𝒂́𝒄 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒆̂̉ 𝒏𝒈𝒂̆𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒂 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒃𝒐̣̂?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 1214 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑩𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐? Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑?

𝑩𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐? Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 1338 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Giám sát hành vi truy cập dữ liệu giúp Doanh nghiệp bạn quản lý tốt hơn trong việc Báo cáo truy cập dữ liệu

Giám sát hành vi truy cập dữ liệu giúp Doanh nghiệp bạn quản lý tốt hơn trong việc Báo cáo truy cập dữ liệu

Nguyễn Thị Tâm
tháng 10 2019 — 1082 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Sao lưu dự phòng trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 như thế nào?

Sao lưu dự phòng trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 như thế nào?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 10 2019 — 1075 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Quản lý dữ liệu trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 như thế nào?

Quản lý dữ liệu trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 như thế nào?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 10 2019 — 1105 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Bảo mật dữ liệu trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 như thế nào?

Bảo mật dữ liệu trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 như thế nào?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 10 2019 — 1746 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Dù dễ hay khó thì Báo cáo truy cập dữ liệu là việc không thể thiếu cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dù dễ hay khó thì Báo cáo truy cập dữ liệu là việc không thể thiếu cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nguyễn Thị Tâm
tháng 10 2019 — 1147 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Phương pháp hiệu quả nào giúp bạn làm việc mọi lúc mọi nơi

Phương pháp hiệu quả nào giúp bạn làm việc mọi lúc mọi nơi

Nguyễn Thị Tâm
tháng 10 2019 — 1567 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Phương pháp đặt lịch sao lưu dữ liệu giúp giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu cho Doanh nghiệp Bạn

Phương pháp đặt lịch sao lưu dữ liệu giúp giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu cho Doanh nghiệp Bạn

Nguyễn Thị Tâm
tháng 10 2019 — 1278 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu

IT-CARE

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Tags

Archives

Go to top