Giải pháp lưu trữ dữ liệu E-Data

Đơn giản, dễ sử dụng, chi phí thấp, triển khai nhanh! 
 [𝑰𝑻𝑪𝑨𝑹𝑬] 𝑫𝒆𝒎𝒐 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝑫𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 #𝑬𝑫𝑨𝑻𝑨

𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ đ𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑣𝑒̂̀ 𝐷𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉? ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑤𝑤𝑤.𝑦𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒.𝑐𝑜𝑚/𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ?𝑣=𝑓𝑟𝑖5𝑈𝑧𝐷𝑟𝑧𝑆𝑘 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́ ℎ𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝑩𝒂̣𝒏! 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝐷𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐸-𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔: √ 𝐵𝑎̉𝑜 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝐿𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢̛̃ √ 𝐶𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑜́𝑚 √ 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 

  𝑿𝒆𝒎 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐: https://youtu.be/SARpUk1YhZg

 
 [#𝑰𝑻𝑪𝑨𝑹𝑬] 𝑪𝒂́𝒄 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒗𝒆̂̀ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒈𝒂̣̆𝒑 #𝑬𝑫𝑨𝑻𝑨

𝑨 - 𝑴𝒂̂́𝒕 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝟒𝟒% 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑑𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑜 𝐿𝑜̂̃𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑎́𝑦, 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̂𝑝, 𝑑𝑜 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂, đ𝑜̣̂ 𝑎̂̉𝑚... 𝟐𝟏% 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑑𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑜 𝐿𝑜̂̃𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚, 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑑𝑜 𝑉𝑖𝑟𝑢𝑠 𝑝ℎ𝑎́ ℎ𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑙𝑜̂̃𝑖 ℎ𝑒̣̂ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑎̀𝑛ℎ… 𝟑𝟐% 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑑𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑜 𝐿𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝟑% 𝑑𝑜 𝑡ℎ𝑎̉𝑚 ℎ𝑜𝑎̣: 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑎𝑖, ℎ𝑜𝑎̉ ℎ𝑜𝑎̣𝑛 𝑿𝒆𝒎 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐: https://www.youtube.com/watch?v=fri5UzDrzSk

 

 
 [#𝑰𝑻𝑪𝑨𝑹𝑬] 𝑴𝒂̂́𝒕 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 #𝑬𝑫𝑨𝑻𝑨

Đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑎̂𝑢, 𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑆𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑢𝑒̣̂ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑁ℎ𝑎̃𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝐶ℎ𝑎̂𝑢 𝐴́ 𝑛𝑎̆𝑚 2017 𝑑𝑜 𝑡𝑎̣𝑝 𝑐ℎ𝑖́ 𝐴𝑠𝑖𝑎 𝐼𝑃 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛.

𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑎̂𝑢 𝑐𝑜́ ℎ𝑜̛𝑛 40 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛, ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑎̂̀𝑛 10 𝑛𝑎̆𝑚. 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑠𝑎𝑢 5 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑖̣ đ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂̀, 𝐷𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑎̂́𝑡 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑥𝑖𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐.

𝑿𝒆𝒎 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐:   https://www.youtube.com/watch?v=HH9qLdMhNZc

 

 
 

[#𝑰𝑻𝑪𝑨𝑹𝑬] 𝑫𝑬𝑴𝑶 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 #𝑬𝑫𝑨𝑻𝑨

𝐻𝑎̃𝑦 𝑥𝑒𝑚 𝐷𝑒𝑚𝑜 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝, 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑎̣𝑛, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝐵𝑎̣𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛  𝐸-𝐷𝑎𝑡𝑎 đ𝑒̂̀𝑢  𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑖.

 𝑿𝒆𝒎 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐: https://www.youtube.com/watch?v=U3V_h6eQZD0

 

 
 


[#𝑰𝑻𝑪𝑨𝑹𝑬] 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒈𝒂̂𝒚 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 - 𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ đ𝒂𝒏𝒈 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒏𝒂̀𝒚 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈? #𝑬𝑫𝑨𝑻𝑨

𝐶ℎ𝑖̉ 𝑚𝑎̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛 2 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝐵𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛𝑔𝑎𝑦 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝐵𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜.

𝑿𝒆𝒎 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐:   https://www.youtube.com/watch?v=mgWVMxx9u18
 
 

[𝑪𝑨̂𝑼 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬̣̂𝑵 𝑲𝑯𝑨́𝑪𝑯 𝑯𝑨̀𝑵𝑮] 𝑻𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒖̛ 𝒅𝒖𝒚, 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ #𝑬𝑫𝑨𝑻𝑨𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖, 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔. 𝑇𝑢̛̣ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎́, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑥𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔.

𝑇ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝐶𝐸𝑂 𝑙𝑎̃𝑛ℎ đ𝑎̣𝑜 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔.

𝑿𝒆𝒎 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐:   https://www.youtube.com/watch?v=ueEY3zn4k_Q

 
 

[#𝑰𝑻𝑪𝑨𝑹𝑬] 𝑪𝒂̂́𝒖 𝒕𝒓𝒖́𝒄 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 #𝑬𝑫𝑨𝑻𝑨

𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑟𝑒̂𝑛  𝑀𝑂̣̂𝑇 𝑁𝐺𝑈𝑂̂̀𝑁  𝐷𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 

𝐶𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 ℎ𝑜𝑎́ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢:

   1. 𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝐷𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑆𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡-𝐾𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ

   2. 𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝐷𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑏𝑜̣̂

   3. 𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝐷𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔... 

𝑿𝒆𝒎 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐:
https://www.youtube.com/watch?v=a7uuHCNEFeA

Go to top